000

فیلم معرفی شرکت سیما نساج

معرفی از شرکت تحقیقاتی سیما نساج یزد به صورت تصویری

مشاهده ویدیو

دانلود ویدیو

راه اندازی در دی ماه 1392