000

استان يزد

پوستر نهمین نمایشگاه نساجی و پوشاک استان یزد

نهمین نمایشگاه نساجی یزد برای مشاهده در سایز اصلی روی عکس کلیک کنید

معرفی استان یزد yazd

The History According Background According to some historians, the first foundation of Yazd belongs to the time of Zahhak. Also they believe that the constructions of two other historical cities of the province, Meybod and Abarkooh, go back to the time of Solomon and Abraham (pbuh). Yazd is an ancient word witch comes from the root-word "Yast" or "Yazt", meaning worship, ...

معرفی استان یزد

پيشينه تاريخي بناي اوليه يزد را برخي مورخان به زمان ضحاك نسبت مي دهند، همچنانكه از ميبد و ابركوه دو شهر تاريخي ديگر استان، در زمان سليمان نبي و ابراهيم پيامبر خبر داده اند. واژه يزد نيز واژه اي باستاني است كه ريشه در"يزت Yazt" يا "يشت Yast" به معناي ستايش، نيايش، پرستش، ايزد و ... دارد. يكي از فصول پنجگانه ...
راه اندازی در دی ماه 1392