000

پوستر نمایشگاه منسوجات و رویدادهای هفته نساجی‎ سال ۱۳۹۸

هفته نساجي یزد

پوستر نمایشگاه منسوجات و رویدادهای هفته نساجی‎ سال ۱۳۹۸

هفته نساجی یزد

راه اندازی در دی ماه 1392