000

تصاویر از هشتمین نمایشگاه نساجی یزد ۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت ۹۳

هشتمین نمایشگاه نساجی یزد

تصاویر از هشتمین نمایشگاه نساجی یزد ۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت ۹۳

IMG_0729

IMG_0731

IMG_0738

IMG_0624

IMG_0628

IMG_0656

IMG_0678

8 نمایشگاه یزد

8 نمایشگاه یزد

نمایشگاه نساجی یزد

نمایشگاه نساجی یزد

نمایشگاه نساجی و پوشاک یزد

هشتمین نمایشگاه نساجی یزد

هشتمین نمایشگاه نساجی یزد

راه اندازی در دی ماه 1392